Abakosteel Lębork

Warunki realizacji zamówień

Informacje ogólne

 • Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma ABAKOSTEEL S.C. zwanej dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania usług określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują ten zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia zobowiązań obu stron.
 • Za podstawę propozycji handlowej traktowane są oferty handlowe, oferty specjalne oraz potwierdzenie zamówienia, w których każdorazowo, określone są warunki sprzedaży określonej partii towaru.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego.
 • Kupujący podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe Warunki Realizacji Zamówień.
 • Sprzedaży dla Klientów detalicznych nie prowadzimy.


Przyjęcie i realizacja zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej przesłanej na adres: info@abakosteel.pl, lub na adresy poczty elektronicznej podanej na stronie internetowej www.abakosteel.pl/kontakt, a także telefonicznie.
 • Składane zamówienia każdorazowo są traktowane jako typowe, chyba, że zostanie to określone lub uzgodnione inaczej między stronami.
 • Dane techniczne, zamawianego towaru, określające grubość, wymiar oraz rodzaj materiału muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi, umieszczonymi na stronie internetowej Sprzedającego www.abakosteel.pl lub ofercie handlowej.
 • W zamówieniach należy powoływać się na aktualną ofertę handlową, bądź wcześniej ustalone warunki realizacji zamówień. Zamówienie każdorazowo powinno posiadać pełną nazwę firmy, adres, oraz NIP Kupującego.
 • Sprzedający jest pełnym właścicielem zamówionego towaru i może zażądać jego zwrotu, do momentu uregulowania płatności przez Kupującego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec Sprzedającego lub, gdy został przekroczony ustalony limit kupiecki.
 • Na zamówienia niestandardowe, Sprzedający ma prawo zażądać zaliczki, nawet w przypadku, gdy inne dokumenty handlowe stanowią inaczej. Wysokość zaliczki jest ustalana przez Sprzedającego.
 • Anulowanie zamówienia każdorazowo musi mieć formę pisemną. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nałożenia obowiązku odbioru towaru, pomimo przesłania pisemnej anulacji zamówienia, w przypadku, gdy realizacja zamówienia została już rozpoczęta.
 • Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 3 tygodni, po tym okresie zamówienie może zostać anulowane.


Ceny

 • Ceny towarów są określane i podawane w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym przez Sprzedającego. Ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, ubezpieczenia, kosztów opakowania, załadowania i rozładowania, jak również kosztów transportu, chyba, że umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany ceny, w wyniku wzrostu cen produkcji i surowców, które nie podlegają jego kontroli.


Warunki Płatności

 • Płatności za zakupiony towar będą realizowane przez Kupującego w dniu dostawy, o ile nie zostanie to inaczej określone lub uzgodnione pomiędzy stronami.
 • Jest możliwość uzyskania przez Kupującego odroczonego terminu płatności, w przypadku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia odsetkami wszystkich nieterminowych płatności (wysokość odsetek zgodnie z obowiązującą ustawą). Okres odsetek jest liczony według salda należnego, od daty terminu płatności do daty otrzymania przez Sprzedającego wszystkich należnych kwot.
 • Wszystkie należności są ubezpieczane przez firmę KUKE S.A., z którą Sprzedający posiada podpisaną umowę o obrocie wierzytelnościami.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i limitu kupieckiego w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego.

Nr konta bankowego: Alior Bank    96 2490 0005 0000 4530 7266 0763


Dostawa i Odbiór

 • Zamówione elementy mogą być odbierane samodzielnie przez Kupującego z magazynu Sprzedającego.
  Adres magazynu ABAKOSTEEL S.C.: 84-300 Lębork ul. Artylerzystów 4a
 • Dostawy realizowane na koszt Sprzedającego, przeprowadzane są zgodnie z ustalonymi limitami transportowymi, które wynoszą:

1) Przy realizacji całości zamówienia:

Przesyłki odpowiadające wartości faktury powyżej 600 zł netto wysyłane są na koszt dostawcy. W przypadku pozostałych doliczony koszt transportu wynosi: 18 zł netto lub 21 zł netto za pobraniem.

2) Przy realizacji częściowej (dostępne z magazynu + braki)

 • Przy wartości zamówienia powyżej 600 zł netto (dostępne z magazynu na koszt klienta + braki na koszt dostawcy) koszt transportu wynosi: 18 zł netto lub 21 zł netto za pobraniem.

Przykład: Zamówienie na wartość 700 zł netto - dostępne z magazynu za 300 zł netto koszty ponosi klient + braki zostaną dostarczone na koszt dostawcy.

 • Towar jest wydawany osobie odbierającej zamówienie, wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia, wystawionego przez Kupującego. Na upoważnieniu znajdować się musi, imię i nazwisko odbierającego, oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • W przypadku nie uregulowania zobowiązań terminowo przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do zawieszenia dalszych dostaw dopóki wszelkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. Sprzedający ma również prawo, anulować aktualne i wszystkie kolejne zamówienia.
 • Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami składowania towaru, w przypadku braku odbioru towaru przez Kupującego w ciągu 10 dni roboczych od daty potwierdzającej możliwość odbioru.
 • Sprzedający zastrzega, że może wystąpić różnica między towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach sprzedażowych. Nadwyżki lub niedobory ilościowe wynikają z tolerancji stosowanych przez producentów, jednak nie mogą przekraczać +/- 3%.
 • Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada Spedytor i dlatego niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami przesyłki. W przypadku braków w przesyłce spowodowanych jej uszkodzeniem, należy sporządzić protokół reklamacyjny na druku dostarczonym przez kuriera.


Warunki Gwarancji

 • Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego objęte są gwarancją sprzedającego, bądź gwarancją producenta poszczególnych produktów.
 • Sprzedający udziela rękojmi na dostarczone towary na okres 24 miesięcy.
 • Sprzedający gwarantuje, iż wady powstałe w czasie gwarancji, które uniemożliwiają działanie wyrobu, będą usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.
 • Gwarancja ulega przedłużeniu, o okres od zgłoszenia wady do daty zakończenia naprawy gwarancyjnej.


Warunki transportu i przechowywania towaru, konieczne do spełnienia warunków gwarancji:

- wszystkie produkty przy transporcie powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
- wszystkie produkty powinny być zabezpieczone podczas transportu przed zmianą położenia,
- po każdym przetransportowaniu należy przeprowadzić wizualną kontrolę elementów,
- elementów nie wolno uderzać, ani gwałtownie upuszczać,
- elementy powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, zapewniających ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

Producent jest zwolniony z gwarancji i wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji w wyniku:

- niewłaściwego transportu bądź rozładunku towaru,
- niewłaściwego montażu instalacji,
- niewłaściwej eksploatacji zakupionych elementów,
- wad powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu,
- dokonania przez użytkownika zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie,
- powstanie wad w wyniku niewłaściwej konserwacji,
- przy reklamacji producent potrąca równowartość brakujących lub uszkodzonych, z winy Kupującego lub Użytkownika, elementów oraz kosztów ich wymiany.


Reklamacje

 • Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji, jest pisemne przesłanie dokumentu z zaznaczeniem dokładnych ilości reklamowanego towaru, rodzaju reklamacji, oraz numerów dokumentów, związanych z określoną dostawą (Numer Faktury bądź dokumentu WZ, Numer Potwierdzenia zamówienia).
 • W przypadku reklamacji na dostawę elementów przyjmowanych od firmy kurierskiej, kupujący zobowiązany jest wszystkie informacje reklamacyjne przedstawić na liście przewozowym. W innym wypadku reklamacje nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Sprzedający zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od jej przesłania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od czynników niezależnych od Sprzedającego, w odpowiedzi zostanie określony termin rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku reklamacji na dostawę, odbywającej się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów reklamacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania przesyłki przez kuriera.
 • Reklamowane towary są każdorazowo wysyłane do Sprzedającego na koszt Kupującego.
 • Przed odesłaniem towaru niespełniającego oczekiwań Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym, w celu ustalenia sposobu odesłania zakupionego towaru.