Abakosteel Lębork

Zastrzeżenia prawne

1. Zasady ogólne

Materiały zamieszczone na niniejszych stronach internetowych www.abakosteel.pl stanowią własność firmy ABAKOSTEEL S.C. adres: ul. Artylerzystów 4a, 84-300 Lębork, adres elektroniczny: info@abakosteel.pl, z wyłączeniem części materiałów zdjęciowych należących do innych podmiotów za zgodą których zostały udostępnione. Witryna internetowa www.abakosteel.pl podlega ochronie prawnej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa polskiego. W szczególności dotyczy to ochrony przyznanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


2. Ochrona własności intelektualnej

Abonentem domeny www.abakosteel.pl oraz www.abakuseurope.pl jest ABAKOSTEEL S.C.

Zawartość niniejszych stron internetowych stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie. Bez wyraźnego zezwolenia ABAKOSTEEL S.C. zabronione jest kopiowanie oraz dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych dla celów innych niż użytek osobisty oraz dozwolony użytek publiczny. Dopuszczalne wykorzystanie zawartości może mieć miejsce jedynie w zakresie i rozmiarze odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznaczenie „ABAKOSTEEL”, logo „ABAKOSTEEL”, graficzne znaki towarowe „ABAKOSTEEL”, oraz slogany reklamowe użyte na niniejszych stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz ABAKOSTEEL S.C. Wykorzystywanie tych materiałów bez uprzedniej zgody uprawnionych stanowi naruszenie ich praw i stanowi podstawę do podjęcia stosownych kroków prawnych.
 

3. Charakter prawny zamieszczanych informacji

Wszelkie informacje zamieszczone na stronach www.abakosteel.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że w określonym przypadku zastrzeżono wyraźnie inaczej.

Informacje dotyczące prezentowanych produktów oraz ich cen mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. ABAKOSTEEL S.C. zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym momencie zmian w prezentowanych na stronach www.abakosteel.pl informacjach dotyczących dostępnych produktów. ABAKOSTEEL S.C. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji dostępnych na niniejszych stronach internetowych.
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  
 

1. Postanowiania ogólne

    1.1 Przez korzystanie ze stron internetowych www.abakosteel.pl oraz z usług świadczonych za ich pośrednictwem przez ABAKOSTEEL S.C. adres: ul. Artylerzystów 4a, 84-300 Lębork, adres elektroniczny: info@abakosteel.pl zgadzają się Państwo na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu („Regulamin”). Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie stron Serwisu.

    1.2 Strony www.abakosteel.pl mogą zostać zmienione w każdym czasie bez uprzedzenia.

    1.3 Korzystając ze stron www.abakosteel.pl zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

    1.4 ABAKOSTEEL S.C. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi połączone są strony www.abakosteel.pl. Umożliwienie połączenia z takimi stronami internetowymi nie oznacza, że ABAKOSTEEL S.C. rekomenduje taką stronę lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.
     

2. Świadczone usługi

    2.1 Usługi świadczone w ramach stron www.abakosteel.pl polegają na:

        2.1.1 udzielaniu informacji ogólnych na temat ABAKOSTEEL S.C., marki ABAKOSTEEL oraz ich produktów;

        2.1.2 wysyłaniu broszur informacyjnych na temat produktów i usług oferowanych przez ABAKOSTEEL S.C.;

        2.1.3 udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane przez użytkowników na podany przez użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej;

    2.2 Warunkiem skorzystania z niektórych usług może być prawidłowe wprowadzenie danych na formularzach umieszczonych na stronach www.abakosteel.pl.
     

3. Ochrona danych osobowych

Skorzystanie z niektórych usług oferowanych w ramach stron www.abakosteel.pl może być uwarunkowane podaniem oznaczonych na formularzu umieszczonym na stronach internetowych danych osobowych użytkownika.

Przekazując dane, o których mowa powyżej, potwierdzają Państwo, iż udzielają dobrowolnej zgody na ich gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez ABAKOSTEEL S.C. w celach marketingowych, zarówno w trakcie wykonywania świadczonej usługi jak i po zakończeniu jej świadczenia bez konieczności ich animizacji.  Państwa dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone. Przysługuje Państwu prawo wglądu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania.
 

4. Warunki techniczne

    4.1 Do korzystania z usług za pośrednictwem stron www.abakosteel.pl, wymagana jest przeglądarka Microsoft Internet Explorer 5.0 i nowsze, Netscape Navigator 6.0 i nowsze oraz Mozilla 1.0 i nowsze, komputery z obsługą Java Script i Macromedia Flash w wersji 6 lub wyższej, systemy operacyjne: Microsoft Windows oraz Unix/Linux i Mac OS x. Korzystanie z usług świadczonych za pomocą poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

    4.2 ABAKOSTEEL S.C.  podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do stron www.abakosteel.pl, nie ponosi jednak odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do nich.
     

5. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem ze stron www.abakosteel.pl, mogą być składane na adres elektroniczny:info@abakosteel.pl, w terminie 7 dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. W terminie 14 dni od otrzymania zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający użytkownik zostanie pisemnie poinformowany o zajętym przez ABAKOSTEEL S.C. stanowisku.